တစ္ေနကြယ္၊ ေသနယ္သို႔ တစ္ရက္ကူး၊ ေမ့ေလ်ာကာ မေသဘူး မထင္လိုက္ပါနဲ့။ ေနကြယ္တာ အၾကိမ္မ်ားလွ်င္ျဖင့္၊ ေသနယ္ရြာ တကယ္သြား ရပါလိမ့္၊ တားလို႔မရဘူး။...............အေသမဦးခင္ ဥာဏ္ဦးပါေစ။ မေမ့ေလ်ာ့ပါနွင့္။
www.zmtunmoblie.blogspot.com ..................www.zmtunmobile.blogspot.com...............www.zmtunmobile.blogspot.com......................www.zmtunmobile.blogspot.com......................www.zmtunmobile.blogspot.com........